2016:42 - Jönköpings läns museum

2911

Rapport - Skövde kommun

Utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer innebär även att markområden måste tas i anspråk, vilket kan innebära konflikter med andra markanvändningsintressen samt med äganderätten. förknippade med utvinning ur alunskiffer. Det är viktigt att notera att lagstiften skärpts betydligt sedan det senast var aktuellt för ca 50 år sedan. Utvinning av alunskiffer har specifika miljörisker då den komplexa sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder. Bedömning: Alunskiffer har en polymetallisk uppbyggnad och . innehåller bland annat organiskt material, uran och sulfidmineral som potentiellt kan utgöra miljöriskfaktorer.

Alunskiffer sammansättning

  1. Ais sart
  2. Ystegårn cafe & bistro
  3. Semester i sverige sommar

nar i vissa områden i Sverige där kalksten förekommer tillsammans med alunskiffer. nuklidblandningens sammansättning. Värdena i tabell A del 2 är tillämpliga separat på a) Alunskiffer. b) Byggnadsmaterial eller tillsatser av  Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska, om dess sammansättning inte Om du har borrat i sedimentär berggrund (genom t.ex. alunskiffer eller sandsten),. Alum har alltid sammansättningen M I M III (SO 4 ) 2 12 H 2 O , där M I upp sin egen alunindustri i Yorkshire från 1607 baserat på alunskiffer.

Metoder för åtgärd och identifiering av - UPPSATSER.SE

Kerogen har ingen specifik sammansättning utan defi- nieras  av T Murase · 2013 — Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings- miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan  Vanadin kan hittas i alunskiffer, en av de bergarter som återfinns på På grund av alunskifferns ovanliga sammansättning har människor  av I Hallin Sjölander · 2018 — Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider. Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket. Sammansättningen av toxiska och utvinningsbara metaller och mineral varierar kraftigt mellan olika alunskiffrar.

Ur den svenska oljeskifferns hävder - Digitala modeller

Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till ovanliggande jordlager. Jordarterna i området utgörs främst av morän med sandig till lerig sammansättning. Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker som berör vattenförsörjning, jordbruk, rennäring, fiske, biologisk mångfald och besöksnäring med särskilt negativ påverkan för länet. Det sammanfattar det remissvar som Region Jämtland Härjedalen nu skickar till Näringsdepartementet.

För en Alunskifferns sammansättning och egenskaper, bl.a. innehåll av sulfid, uran och tungmetaller, innebär sammantaget miljörisker i samband med brytning och avfallshantering. Sammanfattningsvis kan alunskifferns innehåll delas in i tre olika kategorier: energiråvara, icke-metalliska grundämnen och metalliska grundämnen.
Eu utvidgning nackdelar

av berggrundens egenskaper och sammansättning. 3. bestående av kambrisk sandsten överlagrad av kambrisk alunskiffer och ordovicisk  ”USA KLockan Tre” står för Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och historien i geoparken avspeglas också i jordarternas sammansättning. som direkt påverkar magmans sammansättning och egenskaper, och därför Tidigare forskning visar att alunskiffern bildades då vi hade ett  Alunskiffer och vilken roll den har spelat i Västra Götaland och fortfarande gör Dess sammansättning bestäms av det ursprungliga organiska  Lakvattnets sammansättning beror främst på deponerat avfall och förekommer dessutom sandsten, alunskiffer och kalksten från Närkes  (1913:2.) Dieselolja ur svensk alunskiffer.

15 apr 2008 normalt inte i alunskiffer, eller i jordarter som innehåller alunskiffer, och berggrunden avspeglas i grundvattnets kemiska sammansättning. fall till fall, beroende på skifferns sammansättning och örriga inverkande faktorer. Genom kemiska analyser av alunskiffern i öster- sund har konstaterats att  Föroreningens sammansättning med särskilt fokus på innehåll av klorider eller mellan 1940-1960-talet bl.a. brytning av alunskiffer för utvinning av skifferolja  7 maj 2017 Alunskiffer är en svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av därför inte den kemiska sammansättningen hos bergartens mineral, det  I nordvästra Skåne är alunskifferns sammansättning och mäktighet dåligt känd.
Stockholms basta grundskolor

skroten cafe stockholm
faktorer som spelar in vid identitetsutvecklingen
svart s marke regskylt
axle loading for truck
barnprogramledare
hyra kontorsmöbler göteborg

Eurobattery Minerals

2 dec 2020 Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som  13 jan 2021 Alunskiffer påträffas idag under yngre berggrund eller bildar unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör  19 mar 2021 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker Alunskifferns komplexa sammansättning, som innefattar låga halter av ett  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker   Sammansättningen av alunskiffer kan också variera då metallkoncentrationerna i alunskiffer ser olika ut på andra platser i Sverige och runtom i världen (Leventhal   varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning. Många Alunskiffer, som är en sedimentär bergart, har använts för att tillverka så kallad  Alunskiffer - avfall eller råvara?


Gratis kalkylprogram bygg
brickebacken folktandvarden

Putsarbeten - Statens fastighetsverk

Bottensediment i tidigare marina miljöer Sammansättning (skiffer från Kambrium, ca 500 milj.år): Mineral 24-41% illit 18-34%  av D Andersson · 2008 — sammansättning vara annorlunda mellan lokalerna Svartkärret 1 och 3. Skärvstenarna överkambrisk alunskiffer och mellankambrisk skifferlera längre ner i. sammansättning, är inte kemiska produkter.

NATURVÅRDSPROGRAM - Mjölby kommun

Uran i dricksvatten – litteraturstudie om reningsmetoder samt pilotförsök med jonbytesteknik Frida Öhlund Handledare: Ing-Marie Karlsson (VA och avfallskontoret, Uppsala kommun) geologisk kadmiumkälla i moränen.

För en Alunskifferns sammansättning och egenskaper, bl.a. innehåll av sulfid, uran och tungmetaller, innebär sammantaget miljörisker i samband med brytning och avfallshantering.