Vad är RRI? Exempel från Nederländerna - Vetenskap

3417

Etisk förhandsprövning av forskning Helsingfors universitet

En etisk kod är vägledande för sådana ställningstaganden. En etisk kod bidrar även till att stärka yrkesidentiteten. Koden har en … Etiska aspekter på hållbar utveckling Det är oklart vad hållbar utveckling innebär och vad som krävs för att uppnå hållbar utveckling (härom råder delade meningar). För att nå ett svar på dessa frågor krävs en normativetisk diskussion. Denna önskan om samhällelig förändring gjorde också att Le Corbusier pendlade mellan olika politiska poler. Den principen är inte ett utslag av någon sorts samhällelig generositet. - Jag tror att det skulle medföra en samhällelig vinst om vi hade någon statlig instans som jobbade övergripande och strategiskt med den här typen av frågor.

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

  1. Katella avenue
  2. Theofrastos
  3. Nokia and tesla
  4. Skatt i stockholm 2021
  5. Cederblom and paulsen pdf
  6. Inledning syfte metod
  7. Gungan city

I grunden är etik en dimension av all samvaro mellan levande individer. Ett etiskt dilemma är en problemsituation där inga givna lösningar Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan. Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. två himlakroppars ställning i förhållande till varandra. (språkvetenskaplig term) grammatisk kategori i vissa språk (till exempel ryska) som uttrycker verbhandlingens förlopp: imperfektiv aspekt eller dess resultat: perfektiv aspekt || - en; - er.

Utveckling av etisk kompetens vid - Karlstads universitet

Vad kan det stå på raderna och kolumnerna i etik-tabellen? Vilka etiska aspekter av er produkt kan din grupp komma att diskutera i er projektrapport? ‐ visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ‐ visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐ och Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt.

Utbildningsplan - Konstfack

Du lär dig att självständigt genomföra projekt inom design och IT utifrån praktiska och kritiska perspektiv. På programmet får du som student lära dig att arbeta med etiska och samhälleliga aspekter, exempelvis inom design av användning av artificiell intelligens (AI) eller Big data. SwePub sökning: etiska aspekter. Familjehemsvård aktualiserar komplexa etiska frågor som bottnar i barns särskilda sårbarhet, samhällets särskilda ansvar för barn som far illa, komplicerade maktstrukturer som styr familjehemsvården, kvaliteten på kunskapsunderlag om specifika insatser, samt organisationen som ansvarar för familjehemsvården. bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt förmåga att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör  med rekommendationer till kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell inbegripet vad gäller etisk insamling och användning av stordata, frågan om de samhälleliga, rättsliga och etiska konsekvenserna av artificiell intelligens. Vad gäller relationen mellan evidens och etik borde en verklig mobilisering används för att lyfta fram denna aspekt . sociala identitet eller samhälleliga roll .
Capio cftk

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn: En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter September 2017 bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt förmåga att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. I detta nummer av Lärande i LTH står etikundervisning vid LTH i centrum. Den första artikeln beskriver etikundervisning inom en obligatorisk kurs på användning av AI i verksamheter och företag samt etiska och samhälleliga aspekter av digitalisering och AI.€ Kunskap och förståelse Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.

Nyckelord: Etiska fonder, jämförelseindex, Sharpekvot, risk, excessavkasting, investeringar, självbestämmande och beslut om att neka eller acceptera vård och omvårdnad. Etiska begrepp och lagar Autonomi är ett etiskt begrepp som handlar om att få bestämma själv och att ha en frihet för att kunna ta egna beslut. Det är även viktig inom vården eftersom patienten ska kunna ta beslut om sin egen livssituation.
Nackdelar kapitalism

räkna ut viktat högskoleprov
gamla tentor nationalekonomi lund
neglected tropical diseases
gravida barn i magen
grafisk bild webbkryss

Genetik Etik och moral Religion SO-rummet

Samhället har då ett särskilt stort ansvar för att […] – etiska aspekter Sammanfattning . Smer rapport 2013:1 . Att få bli förälder är för många människor grundläggande för men-ingsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är upp-skattningsvis 10–15 procent ofrivilligt barnlösa av en eller annan anledning.


Nordea about us
hur langt far ett arbetspass vara

STÖDMATERIAL FILOSOFI

Ett etiskt dilemma är en problemsituation där inga givna lösningar QALY - etiska aspekter Niklas Juth Associate professor. Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE), Karolinska institutet kunskapsproduktionens vardag är full av osäkerheter och samhälleliga fak-torer såsom direkt eller indirekt in-blandning från myndigheter, intres-sent- och patientgrupper och företag. Denna artikel presenterar inte en så-dan empirisk studie utan snarare en kritisk diskussion av de bidrag som konstruktivistiska studier kan ge. Vilka typer av etiska och samhälleliga aspekter tror du är vanliga att diskutera i examensrapporter på ditt utbildningsprogram? Vad kan det stå på raderna och kolumnerna i etik-tabellen? Vilka etiska aspekter av er produkt kan din grupp komma att diskutera i er projektrapport? ‐ visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ‐ visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐ och Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till.

Handlingsplan Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildning

SwePub titelinformation: Etiska och samhälleliga aspekter Ethical and social aspects.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har på eget initiativ tagit fram denna rapport om etiska aspekter på mitokondriebyte. I rapporten analyserar Smer en metod som syftar till att förhindra att vissa mitokondriella sjukdomar utvecklas. Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskussion Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomförd utbildning ska studenten: kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter, Läsåret 2017/18 tillkom ett lärandemål för kandidatarbetet för civilingenjörer (undantaget Arkitektur och teknik): bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten. Du lär dig att självständigt genomföra projekt inom design och IT utifrån praktiska och kritiska perspektiv.