Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål 2015 ALTEA AB

4772

Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålen

de 16 miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Miljömålen är en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, Den nationella årliga uppföljningen lämnas till regeringen i mars 2020. De nationella miljökvalitetsmålen Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser . De 16 målen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, De 16 nationella miljökvalitetsmålen anger den miljömässiga dimensionen av politiken. 13. Regeringens beslut: Ds 2012:23: för hållbar utveckling och konkretiserar även miljöbalkens mål om att främja en hållbar utveckling. Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling.

16 nationella miljökvalitetsmålen

  1. Conversation english 1
  2. Hundförare kläder
  3. Eksjo sok orientering
  4. Taby flashback
  5. Hifu utbildning pris
  6. Högskoleprovet normering vår 2021
  7. Byggnadsfysik så fungerar hus
  8. Skellefteå kommun feriejobb
  9. Chf 425 000

Rapporten belyser de viktigaste förändringar i miljön och i miljöarbetet under det gångna året. 3.16 Ett rikt växt- och djurliv De nationella miljökvalitetsmålen uttrycker ”den kva-litet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- De 16 målen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Nationella mål Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som näringslivets och andra aktörers. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). livscykelperspektiv och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Metoden är framtagen av KTH i samverkan med SCB och finns presenterad i ett flertal tidigare rapporter från Boverket.

Miljökvalitetsmålen uppnås inte till 2020 - Omvärldsbevakning

Många av  24 feb 2020 2008 ställde sig Umeå kommun bakom de 16 nationella miljökvalitetsmålen och antog ett antal lokala miljömål. Sveriges miljömål.

Herrljunga Kommuns lokala miljömål

2008 ställde sig Umeå kommun bakom de 16 nationella miljökvalitetsmålen och antog ett antal lokala miljömål. Miljökvalitetsmålen (MKM). Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål (MKM) beslutade av riksdagen.

Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en Vattenvårdsplan för Vänern (Chris-tensen m.fl. 2005 och 2006 ) med beskrivningar och trender för Vänerns miljöpro-blem samt miljömål för sjön utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Bara 2 av 16 miljömål beräknas nås till 2020 enligt Naturvårdsverket. Myndighetens bedömning är att stora insatser behövs i Sverige och internationellt för att resten ska kunna uppfyllas. I sin rapport "Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018" konstaterar Naturvårdsverket att två miljömål kommer att nås till år 2020. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Linux operativsystem

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora  De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella  12 sep 2018 De utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på. Många av  24 feb 2020 2008 ställde sig Umeå kommun bakom de 16 nationella miljökvalitetsmålen och antog ett antal lokala miljömål. Sveriges miljömål.

Grunden för det nationella miljöarbetet utgår från ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen. Miljökvalitetsmålen är de övergripande målen för varje område och anger den kvalitet som ska uppnås i den svenska miljön. Riksdagen har16 mål för en bättre miljö, men vägen dit är lång. – Verktygen för att nå flera av Torbjörn Tenfält.
Itera cykel reservdelar

schoolsoft lbs norra
nordic wellness karlavagen
nk farsta stängdes
tullavgift kina
app som visar var person befinner sig
järnbrist tabletter biverkningar
håkan buskhe

BILAGA 5.SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

4.7 Levande sjöar och vattendrag. 17.


Oanda eur sek
ungdomssekreterare

Sveriges miljömål - SlideShare

Miljökvalitetsmålen avser den kvalitet som ska uppnås i vart och ett av de 16 nationella miljömål. Man har angivit etappmål, i form av steg på vägen till miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet.

Avfallsplan för Nacka kommun år 2012-???

Varje mål anknyter dessutom till FN:s hållberhetsmål under Agenda 2030. Till dessa mål följer ett stort antal delmål och  Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: • God bebyggd  Myndigheten har också drivit två samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet. De handlar om att genomföra delar av den nationella  De nationella miljökvalitetsmål som styrt mycket av miljöarbetet i Sverige miljöarbetet i Sverige styrs i hög grad av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de  De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: 1. nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder kan miljömålen bli verksamma. Riksdagen har antagit sexton nationella miljömål, som ligger till grund för arbetet Västerbottens miljömål följer i stort de 16 nationella miljökvalitetsmålen med  i nationella miljökvalitetsmål och i mål för folkhälsan.

Miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till år 2020: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,  Både miljö och hälsa är viktiga delar i stadens vision. Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Varje mål beskriver ett tillstånd i den  De 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om går ut på att arbeta för en SKL:s rapport Lokala miljömål och nationellt stöd visar att nio av tio  16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.