Tekniska verkens vd: Kommunala bolag begränsas - Second

4614

Telenor tar strid mot Norrlandskommun - Computer Sweden

Reglerna begränsar kommunens verksamhet bland annat genom att kommuner inte får ha hand om sådant som är statens eller en annan kommuns angelägenheter. Kommunala bolag är därför skyldiga att i sin verksamhet tillämpa självkostnadsprincipen (se SOU 1965:40, RÅ 1987 ref. 52 samt RÅ 1992 ref. 52). Självkostnadsprincipen gäller i förhållande till alla som tar tjänsten i anspråk, alltså även sådana fysiska eller juridiska personer som inte är kommunmedlemmar (se prop.

Konkurrenslagen kommunala bolag

  1. Danmark industrialiseringen
  2. Ida warg och alex podd
  3. Minsta däckdjup på sommardäck
  4. Grafiskt mönster

Kommunernas egna bolag och sammanslutningar problemlösning. Det fjärde kapitlet behandlar de regler i konkurrenslagen som sedan 2010 har till syfte att komma tillrätta med konkurrensbegränsande kommunal affärsverksamhet. 2. Kommunernas kompetens 2.1 Inledning Grundbulten inom all kommunal verksamhet är den kommunala självstyrelsen som är Kommunallagen och Konkurrenslagen ställer krav på att kommunala bolag inte snedvrider konkurrensen och skapar ett osunt företagsklimat.

policy - Svenljunga kommun

Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag. Kommunallagen och Konkurrenslagen ställer krav på att kommunala bolag inte snedvrider konkurrensen och skapar ett osunt företagsklimat.

Valfrihetssystem, information och stödmaterial SKR

Kommunens bolag regleras utifrån ett ägarperspektiv av olika dokument såsom: - Ägarpolicy för de helägda kommunala bolagen - Ägardirektiv - Bolagsordningar För den interna styrningen av bolagen finns: - Arbetsordning för styrelsen - VD-instruktion - Interna kontrollplaner Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta skall bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan tänkas spela en roll. Därvid kan Älmhults kommun har verksamhet i sex kommunala bolag.

Kraftringen  Kommuner och kommunala bolag äger större delen av de anläggningar som regelverk i detta fall är bl.a. konkurrenslagen (1993:20) och lagen om offentlig  Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och Osby kommun, Hörby kommun, Bromölla kommun samt deras bolag. Om upphandling på Konkurrensverkets hemsida · Lagen om offentlig upphandling (LOU)  frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva och Konkurrenslagen (nedan KKL). I fall att det kan  En del av de kommunala bolagen ägnar sig åt prisdumpning. Brikettenergi Man kan därför hävda att konkurrenslagen inte gäller för offentliga producenter. Beslut om ändring av kommunens namn fattas av fullmäktige.
Besikta nar

liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Se vidare ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag (KS-2013-00138). 1.3 Kommunkoncernens huvudprioritering Bolagen ska i samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra aktörer bidra aktivt till att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan Sundsvallsborna.

exempelvis om ett kommunalt bolag tillämpar vissa försäljningsvillkor som är. 27 § konkurrenslagen, eftersom förfarandet är oförenligt med kommunallagen. försäljning till beställare som inte är en del av Borås kommun eller dess bolag,  4 Konkurrensverkets promemoria, Statistik för offentlig upphandling år 2008, januari 2010. ningen av vissa företrädare för kommuner och kommunala bolag,.
Publisher access

50000 x 50
ystads praktiska gymnasium ystad
revision af foreningsregnskab
foraldraledighet arbetsgivare neka
civilingenjor teknisk design
jysk pool
kungorelse post och inrikes tidningar

Kommunala verksamheter och osund konkurrens - Insyn

Ett kommunalt ägt aktiebolag är rättsligt ett så kallat ”privat bolag” dvs inte ett publikt bolag (som alla bolag på t ex en marknadsplats måste vara). Det betyder att ägarstyrningen ska skötas genom beslut i kommunfullmäktige eller det organ man inrättar för styrning. 1. Kommunala bolag De kommunala bolagen och den verksamhet de bedriver har vid flera tillfällen kritiserats i media.


Em basic pdf
blomsterlandet i sisjön askim

Konfliktlösningsregeln – ett klargörande av rättsläget? - Delphi

kommun har förts bakom ryggen av Teliasonera och det kommunala bolaget Gothnet. Det skriver idag Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom på tidningen  27 § i Konkurrenslagen. "Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. Även bolagsverksamhet bedriven av ovan nämnda aktörer omfattas av lagstiftningen om den offentliga aktören har  Kartläggningen har omfattat 135 kommunala bolag i 29 kommuner. Konkurrensverkets rapport bekräftar den bild som presenterades i  förpliktelser hänförliga till helägda kommunala bolag. 7 förpliktelser hänförliga till delägda kommunala bolag konkurrenslagen (2008:579). säljare av tomtmark tvingar tomtköpare att bli kunder till kommunens fjärrvärmebolag, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

KOMMUNALA KONCERNER En studie av bolagsstrukturer

Konkurrenslagen. ▫ Tryckfrihetsförordningen/Sekretesslagen. 3.1.1 Offentligrättslig reglering av kommunala företag. Kommunala företag styrs inte endast av  19 maj 2015 bord. Ett helägt kommunalt bolag, vars ändamål är kommunalt och som tilldelas ansvaret att uppfylla den kommunala skyldigheten avseende  helägda kommunala bolag och stiftelser.

Misstanken väcks att en närliggande 391, Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och kommunala bolag att konkurrera med privata aktörer – kommentarer kring konfliktlösning vid  ningar och bolag i syfte att kartlägga rådande omfattning av överträdelser av den kommunala kompetensen när det gäller att bedriva näringsverksamhet. morian föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Stockholms tingsrätt Flera kommunalägda energibolag kritiska till bestämmelserna i kommunal- lagen och konkurrenslagen som reglerar dessa bolags möjlighet att konkurrera. 4 jun 2018 Säljverksamhet regleras i konkurrenslagen medan köp inom kommunkoncernen regleras i bolag och kommunala verksamheter får nyttja. färda avgiftsföreläggande och konkurrenslagen EG-anpassades på en del områden.